Restriktionszone Varde Å

IHN virus i Varde Å Systemet

Fødevarestyrelsen har lukket et dambrug ved Holme Å efter fund af fiskesygdommen IHN.

Hesselho dambrug ved Holme Å er ramt af fiskesygdommen IHN. Det viser analyser, som DTU Aqua har lavet for Fødevarestyrelsen af ørreder fra dambruget ved Tofterup nær Varde. Sygdommen er dødelig for fisk, men ikke farlig for mennesker.

På baggrund af fundene har Fødevarestyrelsen sat dambruget under såkaldt offentligt tilsyn. Det betyder, at blandt andet fisk, yngel og udstyr ikke må flyttes hverken til eller fra virksomheden uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Det har følgende indflydelse på lystfiskeriet:
Lystfiskere må tage fisk fanget i såkaldt frivand i en restriktionszone, med hjem til eget forbrug.
Lystfiskerne skal rense deres fangst hjemme, så skyllevandet bliver afledt til kloak. Fiskeaffald skal smides ud som restaffald til forbrænding.
Lystfiskere, der fisker i en restriktionszone, skal desinficere sit fiskegrej og udstyr efter brug, inden de tager det i brug igen. Restriktionszonen ses på kortet, den omfatter hele Varde Å Systemet.

Lovteksten for ovenstående kan ses via dette link.

 

GSF har den 10. september 2021 sendt flg. mail til alle medlemmer:

Dambrug ved Varde er ramt af fiskesygdommen IHN

Som du måske har hørt, har Fødevarestyrelsen, på baggrund af analyser fra DTU Aqua, i denne uge lukket et dambrug i Holme Å ved Tofterup nær Varde efter fund af fiskesygdommen IHN. Det betyder, at der potentielt kan være IHN i hele Varde Å-systemet. Sygdommen er dødelig for fisk, men ikke farlig for mennesker.

Myndighederne har på den baggrund fastlagt en række bestemmelser, hvor du som lystfisker især skal være opmærksom på, at du skal desinficere dit grej (stang, hjul, endegrej, fodtøj, støvler, waders) efter hver fisketur – også selvom du kun fisker i det samme vandløbssystem. Fra bestyrelsens side forventer vi, at du efterlever denne bestemmelse. Hvis du googler ”Desinficering af fiskegrej”, får du en oversigt over produkter, der kan anvendes til dette formål.

Jeg har fået anbefalet produktet Virkon S tabletter - 50 x 5 g.

Produktet kan købes her https://www.vikingdanmark.dk/da-dk/product/virkon-s-tabletter-50-x-5-g-101029-a

Det er i tabletform à 5 gram og kan blandes uden at pulver flyver rundt i øjne og næse.

Udover desinficeringsreglerne er der ikke andre opfordringer/regler i forhold til din adfærd ved åen. Fisk må gerne hjemtages – også ud af restriktionszonen – til konsum. Hjemtagning af fisk må dog kun ske, såfremt vand, som de hjemtagne fisk skylles i, udledes til kloak, og alt affald (indvolde m.v.) bortskaffes som restaffald til forbrænding.

Du kan læse mere om IHN-sygdommen og mere udførligt om bestemmelserne via disse links:

Du kan herfra klikke videre til artikler om desinfektion af fiskegrej og se kort over restriktionszonen.

https://www.sportsfiskeren.dk/ihn

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202021/Dambrug-ved-Varde-er-ramt-af-fiskesygdommen-IHN.aspx

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1777

På vegne af Grindsted Sportsfiskerforenings bestyrelse
Lars Pedersen, Formand
Mail: lp@gsff.dk
Mobil: 4016 7036