Love for Grindsted Sportsfiskerforening

Love for seniorafdelingen

§1a. Foreningen er stiftet den 16. juni 1944 med hjemsted i Grindsted, og foreningens navn er Grindsted Sportsfiskerforening.

b. Foreningens formål er at varetage sportsfiskernes interesser, dels ved at skaffe medlemmer den bedst mulige adgang til fiskevand, og ved at vedligeholde og ophjælpe fiskebestanden samt at medvirke ved vandløbspleje.

§2a. Som medlem kan optages enhver, der kan godkendes af bestyrelsen. Antallet af udenlandske statsborgere bosiddende i udlandet må udgøre indtil 10% af foregående års medlemstal.

b. Kollektiv indmeldelse kan ikke finde sted.

c. Medlemmerne forpligter sig til at virke i foreningens interesse og holde dens love og regler. Overholdes lovene eller reglerne ikke, kan bestyrelsen foretage en omgående eksklusion af et medlem. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på førstkommende generalforsamling.

d. Kontingent betales efter de til enhver tid gældende regler.

e. Medlemskabet er gældende for det kalenderår, hvori det er udstedt.

f. Et medlems ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn under 12 år fisker gratis, når disse ledsages af medlemmet. Ledsagere er underlagt medlemmets fangstkvote.

§3a. Bestyrelsen fastsætter kontingent og kortpriser for et år ad gangen.

b. Første gang seniorer optages i foreningen betales et indskud. Indskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Ved overgang fra juniormedlemskab til seniormedlemskab betales der intet indskud. Ved optagelse i foreningen accepterer man samtidig at modtage foreningens nyhedsbreve sendt til den opgivne mailadresse.

§4a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

b. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab.4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af suppleanter. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt.

c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

d. Forandring af love eller tilføjelser kræver 3/5 af de afgivne stemmer for forslaget. Alle øvrige vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

e. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

f. Ved generalforsamlingen afgiver formanden beretning om foreningens gang siden sidste ordinære generalforsamling, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

g. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 30 medlemmer begærer det skriftligt hos formanden.

§5a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf et flertal skal være bosiddende i Billund Kommune.

b. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer. Mindst den ene suppleant skal være bosiddende i Billund Kommune.

c. Ved generalforsamlingen afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer, den ene revisor og begge suppleanter.

d. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden er på valg på lige årstal, kassereren er på valg på ulige årstal.

e. Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster.

f. Bestyrelsen skal altid have et stående udvalg for vandpleje og fiskerikontrol.

g. Bestyrelsen udpeger leder og udarbejder handlingsprogram for vandpleje.

h. Bestyrelsen tegner foreningen og disponerer over foreningens midler i dennes interesse under ansvar over for generalforsamlingen.

§6a. Foreningens bestyrelse udarbejder regler for færdsel og adfærd ved det af foreningen lejede fiskevand, under hensyntagen til gældende lovgivning.

b. Foreningens bestyrelse udarbejder regler for mindstemål, fredningstider, fredningszoner, fangstbegrænsning samt metoder (herunder evt. specifikke krav til grej), under hensyntagen til gældende fiskerilovgivning samt krav fra myndigheder og lodsejere.

c. De under 6a og 6b vedtagne regler, skal offentliggøres på foreningens hjemmeside, samt udsendes på mail eller pr. brev. Desuden skal gældende regler kunne rekvireres på skrift fra formanden.

d. Ingen af foreningens medlemmer må leje privat fiskevand, hvor det skønnes, at foreningen har interesse i og mulighed for at få kontrakt.

e. Undermålsfisk, nedfaldsfisk og fredede fisk skal genudsættes.

f. Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement, men ønsker som udgangspunkt at det skal foregå i foreningens regi. Ansøgning om dispensation skal indsendes skriftlig til bestyrelsen.

§7a. Ved leje af fiskevand skal dette forelægges og vedtages på et bestyrelsesmøde og kan derefter ske ved 2 bestyrelsesmedlemmers eller formandens medvirken.

§8a. Foreningen er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, og kun en generalforsamling kan vedtage udmeldelse af samme.

§9a. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når 2 generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum og begge med 3/4 majoritet er for opløsningen.

b. Disse generalforsamlinger træffer ligeledes bestemmelse om, hvorledes foreningens midler og rettigheder skal anvendes til at fremme sportsfiskernes interesse.

 

Love for juniorafdelingen

§10a. Som juniormedlem kan optages enhver, der er fyldt 10 år, og til og med det fyldte 18. år. Indmeldelse kræver skriftlig tilladelse fra én af forældrene. Juniorlederen kan dispensere fra de nævnte aldersgrænser.

b. Juniorafdelingen har til opgave at varetage juniorfiskernes interesser.

c. Juniorafdelingens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Det bør tilstræbes, at juniorbestyrelsen er repræsenteret i aldersgruppen 14 - 21 år. Et medlem kan forsætte i juniorbestyrelsen til det fyldte 21. år.

d. Seniorbestyrelsen udpeger efter indstilling fra juniorbestyrelsen et senior-medlem til at være juniorleder. Juniorlederen er selvskreven dirigent ved afdelingens generalforsamling.

e. Juniorafdelingen får et af seniorbestyrelsen fastsat rådighedsbeløb. Der føres regnskab over afdelingens økonomi.

f. Regnskabet afsluttes inden for 14 dage før ordinær juniorgeneralforsamling, og revideres af foreningens kasserer.

g. Juniorafdelingens årlige generalforsamling afholdes kort før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgår med skiftevis 2 og 3 medlemmer. Formand og sekretær afgår på ulige årstal. Der vælges 1. og 2. suppleant for et år.

h. På den ordinære generalforsamling fremlægges juniorafdelingens beretning ved dens formand eller stedfortræder, valgt på juniorafdelingens generalforsamling.

i. Alle medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, kan deltage uden stemmeret på GSF’s generalforsamling.

j. På juniorafdelingens generalforsamling har alle fremmødte juniormedlemmer stemmeret.

§11. Love for juniorafdelingen (§10)er kun gældende ved 25 juniormedlemmer eller derover.

Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2023.