Gf2023 2

GSF's generalforsamling 2023

Torsdag den 23. februar 2023 afholdt GSF ordinær generalforsamling i Klubhuset på Svinget 12.

De fremmødte startede med at vælge Jørgen Tholstrup som dirigent. Jørgen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens love.

Dernæst var der beretning ved formanden. Beretningen kan ses her. Beretningen blev efter få spørgsmål godkendt.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt trods et underskud. Det meste af underskuddet skyldtes foreningens ekstraordinære bidrag på 100 kr/medlem til DCV i 2022.
Under punktet regnskab var der oplæg om foreningens økonomi i årene fremover ved formanden. Bestyrelsen takker for den gode ro og orden under debatten og de mange input, der vil blive taget med i det fremtidige foreningsarbejde.

Bestyrelsen havde stillet 2 forslag til  vedtægtsændringer. Disse blev vedtaget uden kommentarer. Opdaterede love kan ses her.

Anders Kristensen havde meddelt, han ikke ønskede at forsætte som kasserer, men havde indvilget i at forsætte frem til næste års generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte denne afvigelse fra lovene. Bestyrelsen vil det kommende år arbejde på at finde en erstatning for Anders.
Peter Callesen ønskede ikke at forsætte i bestyrelsen og Finn Pedersen blev valgt til bestyrelsen i stedet.
Johannes Larsen og xx blev valgt som suppleanter og der var genvalg til revisorerne Ole Rasmussen og Jacob Vistesen.

Under eventuelt blev fangstrapporten for 2022 gennemgået.

Og så var der kaffe med brød og livlig snak.
Knæk og bræk i sæson 2023.