Fiskesæsonen 2022 blev den næstbedste nogensinde, hvad angår laksefangster. 1284 laks er blevet indberettet i 2022. Uden at have sammenlignet med tidligere år ligger indberetningerne for de øvrige fiskearter på et stabilt niveau.

Herunder de første bemærkninger til tallene.

Hele året har været præget af lav vandstand, hvilket nok er medvirkende til at vandrefiskene var længe om at trække længere op i systemet. Derfor har fisketrykket og dermed også fangsterne i høj været koncentreret på Varde Å zone 1. 1472 indberetninger af i alt 2460 kommer herfra.
Hvis vi fokuserer på de øvre dele af vandsystemet, så er det Grindsted Å, der springer i øjnene med langt flest lakse- og havørredfangster.
Hvis vi kigger på stalling, så er det næsten kun i Grindsted Å, der er gjort fangster. Særligt skal det bemærkes, at der er indmeldt 2 stallinger fra Grene Å, hvor disse aldrig tidligere har været registreret. Så det må fisk, der er vandret forbi Utoft Dambrug.

I nogle af oversigterne skelner vi mellem lille og stor havørred. Vi har lavet skellet ved 60cm, så en lille havørred er mellem 40 og 59cm, mens en stor havørred er ≥ 60cm.
Der er i alt hjemtaget 63 store havørred. Hvis disse var blevet genudsat, så behøver vi i princippet ikke at elektrofiske efter havørred og opdrætte og udsætte yngel. I stedet kunne tiden og pengene bruges på bedre gydeforhold i vandløbene.
13% af de hjemtagne havørreder har været finneklippet, så bidraget til havørredopgangen fra udsatte fisk er ikke bemærkelsesværdigt stort. For laks er det tilsvarende tal 29%.

Vi ved DTU kigger på, hvor mange fisk, der bliver fanget på orm, da deres undersøgelser viser, at 35% af genudsatte fisk fanget på orm dør efter genudsætning. 203 laks er fanget på orm og genudsat, så statistisk er 70 af disse døde, hvilket umiddelbart lyder voldsomt.

Prøv at kigge på laksefangsterne lige omkring de 73cm. Mange fangne og hjemtagne op til og med 73cm, men bemærkelsesværdigt få på 74cm. Tidligere år kunne man lave den samme optælling, blot med 75cm som omdrejningspunkt.

Til sidst vil vi blot nævne, at det næsten kun er GSF medlemmer, der bruger DTU's app til indberetning.

Hvis du ønsker eller ideer til andre tal, så send en mail til formanden.

Tryk her for at åbne Fangstrapporten 2022.