Grindsted Engsø

Grindsted Egnsø ved sejlklubben

Fra 1. januar 2009 blev der mulighed for at fiske i Grindsted Engsø. Billund Kommune og Grindsted Sportsfiskerforening (GSF) har indgået en aftale, der gælder til den 31. december 2025. Det er GSF, der administrerer og kontrollerer fiskeriet. Det er muligt for medlemmer af GSF at erhverve et Engsøkort, der er obligatorisk, hvis man vil fiske i Grindsted Engsø. Se længere nede for detaljer om Engsø-kortet.

Erhvervelse af Engsøkortet

Alle, der vil fiske i søen, skal erhverve et såkaldt Engsøkort. Kortet kan først erhverves, når man har deltaget i et grundlæggende instruktionskursus og vist, at man har forståelse for de regler, der gælder for fiskeriet ved en prøve.

Det nødvendige instruktionskursus indgår i GSF´s juniorafdelings aktivitetsplan for vinterens klubaftener. (Kun for juniorer)

Instruktionskursus for øvrige vil GSF afholde efter behov. Ønsker man at erhverve engsøkortet, kan man kontakte Søren Sørensen for nærmere aftale.

Hvem kan erhverve Engsøkortet?

 • Alle børn og unge under 18 år som bor i Billund Kommune kan erhverve Engsøkortet, også selv om de ikke er medlem af GSF. Under 12 år kræves der underskrift fra en af forældrene.
 • Alle medlemmer af GSF kan erhverve Engsøkortet.

Regler for Engsøkortbærere

 • Engsøkortet gælder for et år, og det følger kalenderåret.
 • Alle der erhverver Engsøkortet, skal udfylde og aflevere en fangstrapport senest i uge 1 (også hvis fangsten er 0). Er rapporten ikke afleveret, kan man ikke erhverve Engsøkortet næste år.
 • Engsøkortet skal bæres synligt.
 • For administration af Engsøkortet opkræver GSF et beløb på 50 kr. pr år.

 

Ryan Jacobsen 11. december 2016

Regler om fiskeri i Grindsted Engsø

 1. Det er ikke tilladt at spise fisk fra søen.
 2. Der må kun fiskes med stang. Max. 2 stænger pr. fisker. Alle stænger skal holdes under konstant opsyn.
 3. Al forfodring er forbudt.
 4. FISKERI FORBUDT fra stier og fra broer, samt fra sydsiden af kanalen.
  Det er tilladt at fiske fra handicappladsen, men handicappede har 1. prioritet.
  Det er tilladt at fiske fra broen ved sejlklubben, men sejlklubbens aktiviteter har 1. prioritet.
 5. ADGANG FORBUDT til øerne i søen og dermed også fiskeri forbudt fra øerne.
 6. Der må fiskes med én og kun én krog pr. stang. Bruges agn født med flere kroge, f.eks. wobler, afmonteres der kroge, indtil der kun er én krog. Krogen skal være uden modhagere, eller modhagerne skal være klemt eller filet ned. Egnet krogløser medbringes under fiskeriet.
 7. Alt affald skal bortskaffes fra området.
 8. Alle skaller og brasener, der opfiskes fra søen, skal destrueres. Fisk til destruktion kan bortskaffes via madaffald gennem kommunens dagrenovationsordning.
 9. Alle øvrige fisk skal genudsættes.
 10. Der må fiskes fra båd uden motor. Hvis der skal bruges anker, er kun drivanker tilladt. Båden må kun sættes i vandet fra slæbestedet ved sejlklubben. Landgang er kun tilladt samme sted.
 11. I forbindelse med udøvelsen af fiskeri fra bredden såvel som fra båd, skal der tages hensyn til det vilde dyreliv, især i fuglenes yngleperiode, og der skal tages hensyn til andre brugere af søen og til dens omgivelser.
 12. Der må ikke fiskes fra flydering, og man må ikke vadefiske.
 13. Der må ikke fiskes med levende agn. Agnfisk skal være fanget i søen eller være anden ferskvandsfisk indfanget i Danmark. Anden ferskvandsfisk skal have været nedfrosset.
  Læs, hvad Fødevarestyrelsen skriver om brug af agnfisk i ferske vande.
 14. Gedden er fredet i perioden 15. marts - 30. april. Målrettet geddefiskeri er ikke tilladt i fredningstiden.


Medekonkurrence 2018

Sanktioner ved overtrædelse af regler

Fra 1. januar 2015 har bestyrelsen for Grindsted Sportsfiskerforening vedtaget at indføre følgende sanktioner for overtrædelse af reglerne for fiskeri i Grindsted Engsø.

 • Hvis du ikke bærer Engsøkortet synlig under fiskeri, vil du ved første overtrædelse få en advarsel. Ved gentagelsestilfælde vil du få 1 måneds karantæne fra fiskeri i Grindsted Engsø.
 • Hvis du ikke holder tilstrækkelig opsyn med din fiskestang under fiskeri, vil du ved første overtrædelse få en advarsel. Ved gentagelsestilfælde vil du få 1 måneds karantæne fra fiskeri i Grindsted Engsø.
 • Tilstrækkeligt opsyn betyder, at du kan registrere hug, når dette sker og du inden for få øjeblikke kan få fat i din fiskestang. Dvs. du ikke kan bevæge dig mere end 5 til 10 meter væk fra din fiskestang.
 • Angående vadefiskeri skal henvisninger fra opsynsmænd følges under hensyntagen til flg.:
  Ved vadefiskeri forstås, at man bevæger sig rundt i søen under fiskeriet. Det er tilladt at træde 1 til 2 skridt ud i vandet på fast søbund, hvor dette er muligt for at placere sin agn, lande eller genudsætte en fisk.
 • Overtrædelse af alle øvrige regler medfører karantæne af 1 måneds varighed allerede ved første overtrædelse fra fiskeri i Grindsted Engsø.
 • En meddelt advarsel bortfalder efter et år uden yderligere påtaler.
 • Ved øer forstås landområder i søen adskilt fra søbredden ved blankt vand.
 • Det tilladt at skærme mod vind og vejr med læskærm uden bund, mens fiskeriet pågår. Disse skal opsættes i behørig afstand fra stier og må ikke være til gene for andre brugere af området.
 • Det er ikke tilladt at lave lejrbål ved Grindsted Engsø. Det er tilladt at bruge lukkede systemer ved madlavning eller kogning af vand, som f.eks. Trangia eller andre former for stormkøkken.
 • Alt affald skal være fjernet efter endt fiskeri, og der opfordres til at holde orden, mens fiskeriet pågår.
 • Hvis samme person gentagne gange overtræder reglerne, tager GSF’s bestyrelse stilling til eventuelt kraftigere sanktioner.
 • Hvis dit Engsøkort er ødelagt eller bortkommet, så kontakt Søren Sørensen for at få et nyt. Se nedenfor.


Kristian Ibsen med gedde på 108 cm.

HAR DU YDERLIGERE SPØRGSMÅL?

Så er du altid velkommen til at henvende dig til næstformand for Grindsted Sportsfiskerforening, Søren Sørensen.
Du kan få fat i Søren på mobil nr. 4144 0053 eller skrive en mail på ss@gsff.dk


Medekonkurrence 2018

Årsag til forbud

Årsagen til forbuddet mod vadning og hjemtagning af fisk skal findes i det kviksølv, som ligger indlejret i bundsedimentet. Ved badning, sejlads med motor og lignende aktiviteter er der stor risiko for, at der rodes der op i bunden, herved kommer det kviksølvholdige sediment op i det iltede vand. Kviksølvet omdannes her til methylkviksølv, som er særdeles sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.

Grindsted Engsø - historie

Du kan her læse lidt om baggrunden for Grindsted Engsø. Uddraget er fra Billund Kommunes rapport: "Grindsted Engsø - miljøtilstand og fremtidsmuligheder"

Grindsted Engsø er en kunstig sø etableret i et tidligere engområde i Grindsted Ådal mellem Søndre Ringvej og Morsbøl Skolevej. Ved anlæggelsen af søen blev den pågældende strækning af Grindsted Å flyttet til et nyt leje langs nordsiden af søen, og det opgravede fyld blev benyttet til anlæg af diger. Grindsted Engsø har et ca. 30 ha stort søbassin med en gennemsnitsdybde på 1,55 m. Bortset fra det gamle åleje er søbunden yderst jævn, og den maksimale dybde (bortset fra ålejet) var ved anlæggelsen 2,45 m.

Søanlægget blev anlagt i 1971-1972 og vandtilledningen blev påbegyndt den 23. juni 1972. Indtil 1. august 1975 modtog søen udelukkende vand fra Grindsted Å, som tilførtes fødekanalen ca. 100 m øst for det tidligere stemmeværk ved Vesterbrogade. I 1975 blev fødekanalen til Engsøen forlænget og afsluttet med en pumpestation ved afløbet fra Daniscos "blå system". Det vil sige, at det åvand, der siden 1975 er blevet pumpet til søanlægget, har været upåvirket af spildevand fra Grindsted By og Danisco. Søanlægget var fra begyndelsen planlagt som en rensningsforanstaltning for det "blå system", og har indtil afviklingen af dette haft status som renseanlæg. I januar 1997 blev det "blå system" afviklet. Den nuværende vandtilførsel er etableret i 1998 som en del af restaureringsstrategien for søen.

Grindsted Engsø tilføres i dag en blanding af filtreret og ufiltreret åvand fra Grindsted Å. Tilførslen sker ved et kombineret åvandsindtag og filteranlæg placeret nord for rådhuset i Grindsted. Vandtilførslen er stabiliseret ved hjælp af et stigbord, hvorfor søen kun modtager en lille del af Grindsted Å's vandføring, næsten uafhængig af størrelsen af denne. Grundvandsindsivningen fra oplandet syd for søen, sker fra et højtliggende grundvandsmagasin. Der forsvinder en væsentlig vandmængde fra søen ved udsivning gennem diger og bund i søens vestlige ende til Grindsted Å.